ประวัติหลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติพระธรรมิสรานุวัตร หลวงพ่อแดง วัดภูเขาหลัก จ.นครศรีธรรมราช ชาติภูมิ กล่าวกันว่าหลวงพ่อแดง นามเดิมชื่อ แดง นามสกุล ต่างศรี นามฉายาอิสสโร เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่15 ตุลาคม 2430 ตรงกับขึ้น1ค่ำ...

January 29th, 2012 by admin 

ประวัติพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ นครศรีธรรมราช

ประวัติพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ไม่มีใครไม่มีมาร แต่มารมันเกิดแล้วมันก็ดับ... ........ ธรรมสัจจะแห่งพ่อท่านคล้าย ไม่มีใครไม่มีมาร แต่มารมันเกิดแล้วมันก็ดับ ไม่มีมารใดถาวร...

January 14th, 2012 by admin